Przychodnia Gdańska

 

Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy

Oferta pracy

                                                                                                                                                              Bydgoszcz, dnia 05.10.2020

 

 

Prezes Przychodni Gdańska sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Księgowego
 
I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem księgowego

Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) posiada wykształcenie i doświadczenie w księgowości
b) mile widziane: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
c) znajomość zagadnień kadrowo -płacowych
II Oczekiwania wobec kandydata na stanowisko księgowego:
1) znajomość ustawy o rachunkowości,
2) znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
3) biegła obsługa komputera w tym znajomość programów księgowo-płacowych
4) umiejętność interpretowania przepisów,
5) mile widziana znajomość rozliczania projektów unijnych,
6) nieposzlakowana opinia,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
  III. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny, CV.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
3) Kserokopie świadectw pracy. 
4) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne a także zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6) Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, w szczególności potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat
2. Miejsce pracy – Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy
3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
 VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 15.08.2020 r. opatrzonej z dopiskiem „Stanowisko Księgowego” do administracji Przychodni Gdańska w Bydgoszczy ul. Gdańska 88-90, 85- 021 Bydgoszcz lub przesyłać na adres:  przychodniagdanska@scs.com.pl. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 321 14 51 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODNIA GDAŃSKA SP. Z O.O. zatrudni:                                                                                                  Bydgoszcz, dnia 05.10.2020 PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

Oferujemy umowę o pracę na cały etat.

Miejsce pracy : gabinety zabiegowe

Wymagania:

1. aktualne prawo wykonywania zawodu
2. obsługa komputera i znajomość środowiska Windows
3. umiejętność prac w zespole, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy własnej, chęć poszerzania wiedzy zawodowej.

Oferty zawierające CV prosimy kierować
na adres
e-mail:
przychodniagdanska@scs.com.pl

pocztą tradycyjną na adres:
ul. Gdańska 88-90, 85-021 Bydgoszcz
lub złożyć osobiście
w administracji Przychodni Gdańska

                                                                                                                                                                            Bydgoszcz, dnia 05.10.2020


"Przychodnia Gdańska" spółka z o.o. w Bydgoszczy zatrudni:

- lekarzy stomatologów do poradni oraz szkoły
- lekarzy okulistów
- lekarza neurologa
- lekarza gastrologa
- pielęgniarkę/pielęgniarza
- Podejmiemy  współpracę z optometrystą i ortoptystą.

Curriculum Vitae prosimy przesyłać na adres przychodni:
"Przychodnia Gdańska" spółka z o.o.
ul. Gdańska 88-90
85-021 Bydgoszcz
lub e-mail: przychodniagdanska@scs.com.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 52-321-14-51

Rejestracja online