Przychodnia Gdańska

 

Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy

Aktualności

Informacja!

Dotyczy: Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie „Prac naprawczo-remontowych (etap I  i II) elewacji budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby przychodni zdrowia) objętego ochroną konserwatorską w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 88-90”.

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 05.10.2017 r.  na 13.10.2017 r. godzina składania ofert nie ulega zmianie 9.15.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych w zakresie

„Prac naprawczo-remontowych (etap I  i II) elewacji budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby przychodni zdrowia) objętego ochroną konserwatorską w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 88-90”

 

1.Nazwa, adres  i nr telefonu Zamawiającego

"Przychodnia Gdańska" Spółka z o.o.

ul. Gdańska 88-90
85-021 Bydgoszcz

2.Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe zostało przygotowane zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.)

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Prac naprawczo-remontowych (etap I  i II) elewacji budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby przychodni zdrowia) objętego ochroną konserwatorską w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 88-90”.

Etap I a – Odtworzenie okien i naświetli

Etap I b - Naprawa i wzmocnienie belek stalowych stropowych

Etap II – Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych w gruncie

Roboty będą wykonane zgodnie z zakresem robót określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego (załącznik nr 5).

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

Roboty budowlane odbywać się będą w czynnym  zakładzie opieki zdrowotnej. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. Prace mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 20.00. Po godzinie 18.00 zabrania się prowadzania prac głośnych.

Wszystkie materiały budowlane, które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

Etapy I a i I b planowane są do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Etap II planowany jest do realizacji ze środków własnych Zamawiającego.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zakresu prac objętego planowanym dofinansowaniem.

 

Kody CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

 

4.Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia  - usługa będzie realizowana nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. , w tym:

Etap I a  - do 30.11.2017 r.

Etap I b – do 31.03.2018 r.*

Etap II  - do 30.11.2017 r.

*Roboty Etapu Ib mogą rozpocząć się po zawarciu umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i trwać nie dłużej niż 3 mce.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    a) Nie podlegają wykluczeniu  zgodnie z pkt.  13 Zapytania ofertowego;

2.Spełniając warunki uczestnictwa w postępowaniu, tj.

    a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

    b)Dysponują  lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

                   i. Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności   konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.

    c) Posiadają doświadczenie zawodowe:

                    i.w postaci wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem były roboty remontowe i/lub budowlane w    budynku użyteczności publicznej będącym pod ochroną Miejscowego Konserwatora Zabytków w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat;

    d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

                    i. Posiadają ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

7. Informacje o oświadczeniach  i dokumentach, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa powyżej należy załączyć:

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy załączyć:

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest :

-  Ewa Szopniewska - sprawy proceduralne (w godz. 800 do 1400);

-  Jacek Zalejski - sprawy merytoryczne (w godz. 800 do 1400).

9.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Termin związania  ofertą

 1. Wykonawca zostanie związany  złożoną ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym  zamawiającego.

11. Sposób przygotowania ofert

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w jednym egzemplarzu wraz z załącznikami. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także koszty związane z odesłaniem załączonych do oferty wzorów.
 2. Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość kosztów wynikających  z realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ewentualne opusty i rabaty.
 3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w dwóch starannie i trwale zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być opatrzonej napisem:

Oferta  na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac naprawczo- remontowych

nie otwierać przed: 13.10.2017 r.  godz. 9.30

a koperta wewnętrzna winna być opatrzona adresem Oferenta.

 1. Ofertę należy składać  w siedzibie zamawiającego:

"Przychodnia Gdańska" Spółka z o.o., ul. Gdańska 88-90, 85-021 Bydgoszcz, administracja 2 piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 09:15.

 1. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnętrznej.
 2. Otwarcie  ofert dnia 13.10.2017 r. do godz. 09:30 w siedzibie „Przychodni Gdańskiej" Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

 

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

 1. Przy wyborze  oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

a.Cena – 85 % wagi oceny (K1)

b.Doświadczenie - 15 % wagi oceny (K2)

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% wagi oceny = 1 punkt.

Ilość punktów będzie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

a.Cena – K(1)

W ramach tego kryterium oceniana oferta może uzyskać łącznie do 85 punktów

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

K(1) =  (Cmin. / Cof. ) X 100 x 85%

gdzie:

Cmin. – cena minimalna

Cof. - cena oferty

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 b.Kryterium  „Doświadczenie” – K(2)

W ramach tego kryterium oceniana oferta może uzyskać łącznie od 0 do 15 punktów.

Kryterium dotyczy posiadanego doświadczenia w zakresie wykonania robót budowlanych.

Punkty za kryterium „ Doświadczenie” zostaną obliczone według wzoru:

 

Zamówienia udziela się wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (K), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:

 

K = K(1) + K(2).

 

13. Z powstępowania wyklucza się

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c)   skarbowe,

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

 1. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
 2. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 3. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 4. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 6. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 7. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14. Wybór oferty najkorzystniejszej

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

15. Informacja o odrzuceniu ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia;

b) oferta została złożona w formie innej niż pisemna;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  których nie można poprawić jako oczywistej omyłki rachunkowej;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

 

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane.

 

17. Zawartość oferty:

Oferta sporządzona wg załączonego wzoru:

-  Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

-  Zestawienie kosztów – załącznik 1a;

-  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

-  Wykazu osób – stanowiący załącznik nr 3a do zapytania ofertowego

-  Wykazu robót  – stanowiący załącznik nr 3b do zapytania ofertowego

-  Kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki;

-  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

18. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania na ich uzasadniony wniosek.

Wszelkie pytania dotyczące warunków zamówienia i składania ofert przekazywać wyłącznie w formie pisemnej na adres zamawiającego najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

19. Informacje o możliwości wprowadzania zmian do umowy i zasad ich wprowadzania

Informacje znajdują się we wzorze umowy  - załącznik nr 4 do warunków zamówienia.

20. Informacje dodatkowe w tym informacje o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)      ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania pod upływem terminu składania ofert

2)      złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie ,

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od jego przyczyny, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym również kosztów przygotowania oferty.                             

Załączniki do zapytania ofertowego:

a)      Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

b)      Zestawienie kosztów – załącznik 1a wraz z załącznikami Ia, I b i II

c)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

d)     Wykaz  osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a,

e)      Wykaz  robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3b,

f)       Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4.

g)      Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5.

 

Jednocześnie Zamawiający Informuje, iż Dokumentacja związana z zapytaniem dostępna na dropbox

 

https://www.dropbox.com/home/Przychodnia_gda%C5%84ska

Nazwa użytkownika/adres e-mail:  przychodnia_dokumentacja@interia.pl

Hasło: Zapytanie_2017!

 

Bydgoszcz, dnia 13 października 2017 r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie „Prac naprawczo-remontowych (etap I  i II) elewacji budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby przychodni zdrowia) objętego ochroną konserwatorską w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 88-90”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w zakresie „Prac naprawczo-remontowych (etap I  i II) elewacji budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby przychodni zdrowia) objętego ochroną konserwatorską w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 88-90”, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

RADWALSPAW

Radosław Walczak

Ul. Sportowa 21

62-240 Trzemeszno

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści Zapytania ofertowego.

Oferta zgodnie z kryteriami:

Nazwa kryterium

waga (%)

Cena

85

Doświadczenie

15

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Złożona oferta otrzymała następujące oceny:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów

Sumaryczna ilość punktów

Kryterium „Cena”

Kryterium

„Doświadczenie”

1.

RADWALSPAW

Radosław Walczak

Ul. Sportowa 21

62-240 Trzemeszno

85,00

10,00

95,00

Oferta spełniała wymogi postępowania  i otrzymała największą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców nie podlegających  wykluczeniu.

 

Rejestracja online